Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 0259 318 003

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL EFECTUATA DE CATRE PRIMARIA COMUNEI SÂNMARTIN

Primaria Comunei Sânmartin, cu sediul în Sânmartin, str. Principala, nr. 105, județul Bihor, telefon 0259 318 003, website www.sanmartin.ro , email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , va informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale în vigoare.
Scopurile și baza legală a prelucrarilor
În conformitate cu legislația națională (legea 102/205, modificată și completată, Legea 190/2018, Legea 506/2004, OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și europeană (Regulamentul UE 679/2016, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Primăria Comunei Sânmartin are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele persoanele care îi sunt furnizate. Primaria Comunei Sânmartin prelucrează datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:
 • Relatii publice si petitionare;
 • Totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere publică, de organizarea executarii si de executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public local;
 • Organizare/derulare evenimente;
 • Soluționare plângeri și sesizări;
 • Formulare de acțiuni și reprezentare în instanță;
 • Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;
 • Încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii.
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Primăria Comunei Sanmartin, prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa, nu poate sa realizeze demersurile legale pentru a va răspunde la petiții și sesizări, etc.
Temeiul legal al prelucrării datelor
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate pentru:
a) Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
b) Îndeplinirea obligatiilor legale care îi revin operatorului;
c) A proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
d) Îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul conform art.6 alin. 1 lit. a,b,c,d si e din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Primăria Comunei Sanmartin, va solicita consimtamantul dumneavoastra in conformitate cu prevederile art.9 alin. 2, lit. a din GDPR.
Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Sanmartin sunt următoarele:
 • Regulamentul UE 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE;
 • Legea 102/2005, modificată și completată, Legea 190/2018, Legea 506/2004;
 • Legea 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002;
 • OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Codul de procedura civilă.
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram
Politică privind protecția și securitatea datelor personale a Primariei Comunei Sanmartin este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate sa ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Sanmartin sunt următoarele:
a. Pentru relații publice și petiționare
 • Nume, prenume;
 • Semnătură;
 • Date de contact - adresa de domiciliu/reședința, număr de telefon personal, adresa de email.
In mod exceptional:
 • Serie si numar CI/BI;
 • CNP - cod numeric personal.
b. Pentru totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica, de organizarea executarii si de executarea în concret a legii și de prestarea de servicii publice:
 • Nume si prenume;
 • CNP - cod numeric personal;
 • Seria și numărul actului de identitate/pașaportului;
 • Numele și prenumele membrilor de familie;
 • Data și locul nașterii;
 • Cetatenia;
 • Sexul;
 • Datele din actele de stare civilă;
 • Datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare;
 • Numar de telefon/fax;
 • Adresa domiciliu/reședința;
 • E-mail;
 • Profesie;
 • Loc de munca;
 • Situatie familiala;
 • Situatie militara;
 • Situatie economica si financiara;
 • Date privind bunurile deținute;
 • Date bancare;
 • Date privind executarea silită;
 • Date privind sancțiuni contravenționale;
 • Date privind sancțiuni disciplinare/administrative;
 • Imagine;
 • Calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator, etc);
 • Date de geolocalizare/date de trafic;
 • Voce;
 • Fotografiile persoanelor;
 • Codul unic de înregistrare, terminale de comunicatii;
 • Marca și modelul autoturismului, numărul de înmatriculare;
 • Semnătură;
 • Numarul asigurarii sociale/asigurarii de sanatate;
 • Date privind formarea profesională - diplome, studii.
Categorii speciale de date cu caracter personal prelucrate de Primăria Comunei Sanmartin:
 • Date privind starea de sanatate;
 • Date genetice;
 • Date biometrice;
 • Date privind originea rasiala sau etnica;
 • Date privind opinii politice;
 • Date privind confesiunea religioasa/convingerile filozofice/apartenenta la sindicat;
 • Date privind viata sexuala sau orientarea sexuala.
c. Pentru organizare/derulare evenimente
 • Nume, prenume;
 • Functie, profesie;
 • Denumirea angajatorului;
 • Detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa postala.
d. Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor
 • Nume, prenume;
 • Semnătură;
 • Detalii de contact - număr de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/reședința, etc;
 • Serie si numar CI/BI;
 • CNP - cod numeric personal.
e. Pentru formulare de acțiuni și reprezentare in instanță
 • Nume, prenume;
 • Semnătură;
 • Detalii de contact - număr de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/reședința, etc;
 • Serie si numar CI/BI;
 • CNP - cod numeric personal.
f. Pentru soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor
 • Nume, prenume;
 • Detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa postala.
g. Pentru încheiere de contracte de furnizare de bunuri/servicii
 • Nume, prenume;
 • Functie;
 • Denumirea angajatorului;
 • Detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa postala.
Ne rezervam dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Sânmartin, strict în conformitate cu prevederile legale.
Sursa datelor cu caracter personal
Primăria Comunei Sânmartin prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa organizatorică, colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Primăriei Comunei Sânmartin ori alte persoane vizate) sau din documente publice.
În cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urma au obligația de a va furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre operator (Primăria Comunei Sanmartin) și sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
 • Alte instituții/autorități centrale și locale conform prevederilor legale;
 • Instanțelor de judecată in vederea formulării de acțiuni și reprezentări în instanță;
 • Instituții de învățământ și educație;
 • Societati bancare;
 • Servicii sociale și de sanatate;
 • Societăți de asigurare/reasigurare;
 • Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate;
Dezvaluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati anterior.
Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastra personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Sanmartin de relații publice, petiționare, totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere publică, de organizarea executarii si de executarea în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public local, organizare/derulare evenimente, soluționarea plângerilor și a sesizărilor, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, soluționarea plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal precum și înregistrarea contractelor de furnizare de bunuri/servicii, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra va rugam sa contactati direct, responsabil cu protectia datelor din Primăria Comunei Sanmartin, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau în scris la sediul Primăriei Comunei Sânmartin.
Prelucrări de date speciale sau întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. a “persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe art. 9 alin. 2 lit. a “persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că interdicția prevăzută la alin. 1 să nu poată fi ridicată prin consimtământul persoanei vizate“din GDPR, aveți dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimț ământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.